Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nakłada nowe obowiązki na samorządy, przedsiębiorców odbierających odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości. Gmina zostaje zobowiązana do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dotychczas odbierali odpady na podstawie zezwoleń, mogą kontynuować prowadzoną działalność po dokonaniu wpisu do rejestru ewidencji działalności regulowanej.

 

Zgodnie z nowym porządkiem prawnym gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i w drodze przetargu będą wyłaniać przedsiębiorców odbierających odpady od mieszkańców. Odtąd opłaty za gospodarowanie odpadami będą pobierane przez samorządy. To tylko niektóre zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy.

 

Głównym celem wprowadzonych zmian jest stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do biodegradacji i kierowanych na składowiska, zwiększenie poziomu recyklingu. Wprowadzane zmiany są podyktowane również koniecznością wywiązania się przez Polskę z określonych postanowień dyrektyw Unii Europejskiej.

 

Ustawy:

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

 

 

 

Akty wykonawcze:

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegającyc się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologocznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)

 

 

 

 Dyrektywy:

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

 

 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

 

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów


 

 

NEWSLETTER