Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Funkcje systemu

Wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, a także Państwa oczekiwaniom już teraz opracowujemy kompleksowy system informatyczny, który wspomoże i w dużej części zautomatyzuje wszystkie procesy. Najważniejszymi będą moduły, które scharakteryzowane są poniżej.

 

  • Ewidencja nieruchomości i właścicieli

Dostępne są funkcje pozwalające prowadzić ewidencję nieruchomości i właścicieli wraz z danymi niezbędnymi dla prawidłowego prowadzenia procesu eweidnecji odpadów, np. ilości mieszkańców, powierzchnia użytkowa, przeznaczenie nieruchomości, ilości i rodzaje pojemników na odpady. Możliwa jest edycja danych oraz wprowadzanie nowych obiektów i podmiotów.
 

  • Zbieranie deklaracji

Moduł ten umożliwi zbieranie informacji od osób i instytucji wytwarzających odpady, które będą stanowiły podstawę naliczenia opłat. Możliwe będzie wprowadzanie danych przez operatorów systemu, ale także na życzenie zamawiającego dzięki sieci Internet wprost od wytwórców odpadów, co będzie kluczowe z punktu widzenia aktualności danych.
 

  • Symulacja i naliczanie opłat

Mechanizm ten umożliwi naliczenie bądź symulację opłaty dla każdej osoby i podmiotu składającego deklaracje, na podstawie obranego parametru wskazanego przez ustawę. Naliczanie będzie realizowane z uwzględnieniem wielu różnych parametrów dobranych do specyfiki gminy, przyjętych rozwiązań lub możliwości.

 

  • Pobieranie opłat i rozliczanie kosztów

System umożliwi szybkie naliczanie opłat. Możliwe będzie także szybkie obliczanie kwot odsetek, a także generowanie raportów windykacyjnych.
Ewidencjonowanie wpłat realizowane będzie w oparciu o bankowe systemy masowej kolekcji, a także poprzez wprowadzanie wpłat przez inkasentów i kasjerów.

 

  • Ewidencjonowanie odbioru odpadów

Moduł ten będzie umożliwiał wymianę informacji z podmiotem odbierającym odpady, a także z instalacją regionalną. Proces ma na celu wymianę informacji o punktach i częstotliwości odbioru odpadów a także faktycznej ich ilości i stopniu segregacji.

 

  • Weryfikacja danych i nadzór nad prawidłowością procesów

W oparciu o dane z deklaracji oraz faktyczne dane z odbioru odpadów przeprowadzona będzie weryfikacja prawdziwości deklaracji, a także możliwe będzie prowadzenie nadzoru przez gminę nad podmiotami biorącymi udział w procesie gospodarki odpadami.

 

  • Raportowanie

Dostępne procedury raportujące nakierowane będą na generowanie raportów do instytucji nadzorujących poszczególne procesy, np. wójt, burmistrz czy marszałek województwa. Możliwe będzie generowanie raportów całościowych w oparciu o określone rozporządzeniami wzory, a także na podstawie wielu kryteriów takich jak okres, rodzaj odpadów, osoba bądź podmiot wytwarzający, punkty odbioru i inne.
 

NEWSLETTER