Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Kalendarium prac

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. nr 152, poz. 897) nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami  komunalnymi. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2012 r. i przewidują  określone  terminy dla nowych obowiązków wynikających z Ustawy:

 

  • 1 stycznia 2012 r. – Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  • 30 kwietnia 2012 r. – termin złożenia sprawozdania za I  kwartał 2012 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
  • 1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
  • 1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
  • 1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.
  • 31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora środowiska  z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  • 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować. Wchodzą w życie uchwały rad gmin, gminy rozpoczynają pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości i zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą zostać podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.

NEWSLETTER