Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Czy znowelizowana ustawa zostanie zmieniona?
Aktualności >>

13 grudnia 2012 r. został złożony w sejmie senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.


Wśród omawianych propozycji znajdują się zapisy, które pozwalają gminom na stosowanie mieszanego systemu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Rada gminy będzie mogła zróżnicować stawki opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość,  odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich,wielkości gospodarstwa domowego jak również rodzaju zabudowy.

 

Wstecz

NEWSLETTER